رتبه ها و درصد درسهای کنکور ارشد جغرافیای توریسم 1393

ردیف کارشناسی ارشد 1393- جغرافیای توریسم درصد درسها
نام و نام خانوادگی نمره کل رتبه معدل موثر زبان انگلیسی فلسفه جغرافیا جغرافیای انسانی روش تحقیق جغرافیای گردشگری جغرافیای طبیعی
1 سید محمد میرحسینی   22   26/67 26/67 33/33 2/22 24/44 -4/43
2 آقای اسدی   42   51/11 -20 -6/66 20 28/89 2/22

اطلاعات تماس

تلفن: 9-66383307

خط ویژه: 66890689

فکس: 02166890673

موبایل: 09306905440

ورود