رتبه ها و درصد درسهای کنکور ارشد مدیریت جهانگردی 1393

ردیف کارشناسی ارشد 1393 - مدیریت جهانگردی درصد درسها
نام و نام خانوادگی نمره کل رتبه معدل موثر زبان انگلیسی برنامه ریزی و اقتصاد روشهای کمی مدیریت بازاریابی علوم اجتماعی تاریخ و جغرافیا
1 منصوره کریم بخش   1              
2 هنگامه قنواتی 8119 21 17/84 52/22 42/67 0 35 5 8/33
3 مینا شکوری 7568 34 18/40 60 24 0 11/67 1/67 26/67
4 صبا حسینی 6541 95 18/08 17/78 38/67 3/33 55 0 10
5 شیدا ملایی   99   44/44 16 0 25 0 20
6 اکرم اسدی 5763 200 15/26 43/33 26/67 0 10 5 3/33
7 سیما حسینی 5442 258 16/63 0 44 0 41/67 3/33 18/33
8 عذرا حسنوند   416 14/02 24/67 16 0 15 5 26
9 حجازی   639   22/33 20 0 33/33 -1 -6
10 زهرا استادعلی   947 17/94 15/56 -1/30 0 15 5 20
11 اکبر همت زاده 3310 1337 12/89 18/89 5/33 0 16/67 0 6/67
12 دلشاد خیاطی   1500 13 -5 1/67 1/67 25 1/67 16
13 جواد پورجعفرنیا 2919 1756 14/70 4/44 16 0 20 -1/66 -1/66

اطلاعات تماس

تلفن: 9-66383307

خط ویژه: 66890689

فکس: 02166890673

موبایل: 09306905440

ورود